gototopgototop

menu app

เรื่องขออนุญาตตรวจเครื่องส่ง

ถึงหัวหน้าสถานีวิทยุในเครือมูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิตทราบ ทางมูลนิธิวิทยุคริสเตียนเพื่อชีวิตขอความกรุณางดการเปิดสถานีออกอากาศในระยะนี้ก่อน เนื่องจากประธานมูลนิธิฯกำลังดำเนินการติดต่อเรื่องขออนุญาตตรวจเครื่องส่งก่อน และหากมีความเคลื่อนไหว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ อ.โยธิน 081-8147980